توقف زمانی پرونده در اقدام بخصوص

توقف زمانی پرونده در اقدام بخصوص