اهمیت وجود صاعقه گیر
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴
صاعقه و صاعقه گیر
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

حفاظت یک ساختمان بطور کامل شامل موارد زیر می شود : 1- حفاظت جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقیم صاعقه 2- حفاظت تجهیزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانویه صاعقه

اصول حفاظت در برابر صاعقه :

حفاظت یک ساختمان بطور کامل شامل موارد زیر می شود :

۱-  حفاظت جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقیم صاعقه

۲-  حفاظت تجهیزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانویه صاعقه

الف – حفاظت جلد خارجی ساختمان : منظور از حفاظت خارجی ، حفظ بدنه و استراکچر ساختمان از آتش

سوزی و انهدام در اثر اصابت صاعقه است .استانداردهای موجود در این بخش به شرح زیر می باشد  :

ب- حفاظت تجهیزات نصب شده در داخل ساختمان:

منظور از حفاظت داخلی ، اجرای سیستم هم پتانسیل درداخل ساختمان و نصب ارسترهای حفاظت در مقابلفراتاخت های ولتاژ (ناشی از صاعقه و سو ییچینگ ) بر روی کابلهای تغذیه ، دیتا ، تلفن و RF تجهیزات حساس می باشد.

استانداردهای موجود در این بخش به شرح زیر می باشد:

    IEC 61024

    IEC 61312-1,2,3,4

       VDE 0675 , VDE0185